O nás, STOP SPAĽOVNI - KONIEC SKLÁDKOVANIA

 

    Spoločnosť SPV Dálovce, s.r.o. sa venuje riešeniu otázok nakladania s odpadom - jeho zhodnocovania, recyklácie a aj ako zdroja elektrickej či tepelnej energie. Presadzujeme myšlienku zhodnocovania odpadov a ukončenia skládkovania -  po vytriedení odpadu jeho využitie na získanie jednak energie - elektrickej  a tepelnej a iných komodít. V súlade s vodíkovou stratégiou EU, máme riešenie na získanie zeleného vodíka z odpadu.  Naším zámerom nie je vytvorenie z jednej veľkej kopy odpadu niekoľko menších, našim cieľom je riešenie konečné, ako sa zbaviť odpadu a nevytvoriť pri tom ďalšiu kopu. 

STOP SPAĽOVNI - slovo spaľovňa je u nás vžitá ako synonymum zápachu, špiny, hlodavcov a inej hávede. Náš zámer nie je postaviťspaľovňu. Dnes sú spaľovne súčasťou mestských aglomerácii, sú to moderné, vysokosofistikovné zariadenia,  kde plnia funkciu energetického zdroja a zdroja tepelnej energie.  V čase výstavby pôvodne boli na okraji miest, no časom sa zastavali okolité pozemky a tak sa stali súčasťou miest.  Ich azda najväčším nedostatkom je produkcia škváry a popolčeka. 

Naše riešenie je nadčasové, NEspaľujeme odpad, rozkladáme ho na prvky, z ktorých bol pri výrobe zložený.  Bez škváry a popolčeka. 

To je zásadný rozdiel.   

S T O P    S P A Ľ O V N I !  

        Nami vybraná technológia na zhodnocovanie odpadu sa stala základom pre spracovanie projektového zámeru, ktorý prešiel celým procesom EIA. 

Záverečné stanovisko o vplyve zariadenia na životné prostredie nám bolo vydané  dňa 21.03.2016  Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA) - ktoré odporúča predmetnú stavbu v tejto lokalite.  

    Aj napriek skutčnosti, že máme vydané všetky potrebné dokumenty a stanoviská, všetky požadované kladné posudky odborne spôsobilých osôb, stavebný úrad nám súhlas na umiestnenie stavby zatiľ nevydal. 

Správa o hodnotení  obsahuje posudky od odborne spôsobilých osôb na vplyv Zariadenia na jednotivé zložky životného prostredia, ktoré sú základom pre celkové posúdenie Zámeru na umiestnenie stavby vo vybranej lokalite. Je osvetou pre záujemcov, ktorých u nás nová technológia zaujala a otvára nový pohľad na svet nakladania s odpadom. Dáva odpovede na pripomienky občanov k nášmu Zámeru po odbornej stránke.  Ponúkame obraz technológie, ktorá je významným prínosom pre životné prostredie a ukazuje cestu ako nakladať s odpadom tak, že ľudí takáto činnosť neobťažuje a stáva sa bežnou súčasťou života. Aj nakladanie s odpadom nemusí byť rušivý prvok pre svoje okolie a má svoje významné postavenie v spoločnosti.  A nepochybne sa dotýka každého z nás. 

Dňa 30.09. 2015 sa uskutočnilo Verejné prerokovanie k Správe o hodnotení.  Nasledovalo vypracovanie Posudku odborne spôsobilou osobou s návrhom Závrečného stanoviska, ktoré bolo dňa 21.03.2016  vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - (EIA).

Z uvedených materiálov vyplýva, že životné prostredie v posudzovanej lokalite sa zlepší najmä v súvislosti s chránenou vodohospodárskou oblasťou, pre ktorú sú existujúce skládky  nie nebezpečného odpadu súčasnou  a aj budúcou environmentálnou zázaťažou.

    Vytvorili sme tím odborných pracovníkov, ktorý  každý vo svojom odbore pripravuje a v spolupráci s externými partnermi, sa podieľa na príprave  výstavby špecifického zariadenia na materiálové a prípadne aj energetické vysokoteplotné zhodnotenie tuhého komunálneho odpadu s asistenciou plazmy.  

Pracujeme na príprave zatiaľ v dvoch lokalitách :

1. Ukončený proces posudzovanie EIA v- lokalite Šámot pri Šamoríne

2. Prebiehajúci proces EIA v lokalite obce Selice

 

Na projekte sa podieľajú

Mgr. Mariana Hrachalová,  projektový manažér.

Mgr. Natália Hrachalová, výkonný sekretár

hlavný odborný konzultant: 

doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD;  odborný konzultant v oblasti fyziky plazmy, splyňovania a environmentálnych technológií

Katadra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

RNDr. Imrich Morva, PhD., konzultant v oblasti fyziky plazmy, odborný prekladateľ do maďarského jazyka

Katadra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Partner pre Environmentálne záležitosti:

Ineco, s.r.o. B.Bystrica; environmentálny  konzultant, legislatíva pre oblasť Životného prostredia

 

Technologické riešenie :

Air Products, s.r.o.,  Dečín, ČR

Dordtech Circular Energy Solutions, B.V.  Holandsko

zmluvní odborní konzultanti 

 

SPV Dálovce Team