Koniec skládkovaniu

 

Vybudovaním  Zariadenia umožníme uplne zastaviť skládkovanie v Čukárskej Pake a dávame tým aj odpoveď na Výzvu starostov obcí združených v spoločnosti na nakladanie s odpadmi v okolí Šamorína a Senca na MŽP SR, ktorou žiadajú zvýšiť kapacitu už existujúcej skládky na 290 000 t odpadu a získame vysoko komerčný systém s flexibilitou na výrobu širokej škály produktov vrátane syntézneho plynu.

Základné produkty Zariadenia sú :

Syngas - používa sa na výrobu chemických a palivových produktov, ako je etanol, metanol alebo vodík; stavebné kamene pre environmentálne zodpovedné obnoviteľné palivá a energiu.

Zostávajúce pevné látky, kovy a ekologické vitrifikované sklo (Synglass ™), ktoré sa môže použiť na výrobu zelených stavebných materiálov a iných priemyselných výrobkov.

Vitrifikované sklo alebo Synglass ™ je nevyluhovateľné sklo, ktoré môže bezpečne obsahovať akýkoľvek anorganický odpad nespracovaný v systéme, takže ho možno bezpečne zneškodniť alebo premeniť na iné výrobky, ako je pieskovanie  alebo kamenivo.

A nič. Žiaden odpad, žiadne popolčeky, žiadna skládka.

Nevylúhovateľný vitrifikát