Prečo práve Šámot - budúce centrum BAT technológii na Slovensku

Prí výbere lokality, kde umiestniť plánované zariadenie, sme vychádzali z niekoľkých parametrov:
1. Zariadenia na zhodnotenie odpadu sa spravidla budujú tam, kde je miesto jeho zhromažďovania, t. j. v mieste obvyklom na nakladanie s odpadom.  Naša spoločnosť mala záujem vybudovať Zariadenie na vysokoteplotné splyňovanie odpadu s asistenciou plazmy a hľadala na jej umiestnenie primeranú lokalitu. Jedným z oslovených bol aj zástupca majiteľa skládky nie nebezpečného odpadu v Čukárskej Pake. Začala naša komunikácia - spolupráca so Združením obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, (ZOHŽO) Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín.
ZOHŽO zastúpené svojim výkonným tajomníkom sa priebežne zaujímal o optimalizáciu a udržanie činnosti skládky v súlade s platnou legislatívou. Pôvodný zámer vybudovať na mieste skládky odpadov Čukárska Paka zariadenie na spracovanie odpadu a či už triedením alebo iným vhodným spôsobom znížiť súčasný nepriaznivý vplyv skládky na okolité prostredie vznikol v roku 2013 po viacerých rokovaniach so zástupcom Združenia. So zámerom vybudovať Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie odpadu sme následne oboznámili členov ZOHŽO - starostov združených obcí na prezentácii technológie v sídle ZOHŽO dňa 30.04. 2013 v Šamoríne, kde sa prítomní starostovia zhodli na potrebe riešiť budúcnosť skládky a jej časové obmedzenie. Prezentovaná technológia sa im javila ako vhodné komplexné riešenie nakladania s odpadom. Nezanedbateľný bol aj fakt, že investor nepožaduje žiadne investície, pokým mesto samo nebude chcieť byť v projekte zapojené. Pri konkretizácii technológie sme spolu so zástupcom majiteľa skládky nie nebezpečných odpadov Čukárska Paka skonštatovali, že Združenie nedisponuje potrebnými veľkými parcelami na vybudovanie akéhokoľvek technologického komplexu a preto bol záujem investora rozšírený o okolité pozemky, ktoré by boli spôsobilé pre zámer vybudovať Zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Bezprostrené okolité parcely sa ukázali ako nevhodné, pretože ide o ornú pôdu vysokej bonity a ktorá je využívaná na poľnohospodárske účely. Pán primátor nám navrhol ako najbližšie vhodné parcely okrajové parcely jestvujúcej priemyselnej zóny mesta Šamorín v časti Šámot, kde sa aj riešený zámer pripravuje.  Boli v súlade s územným plánom a tak nič nebránilo začať s prípravou projektového zámeru a pripraviť štúdiu o vplyve Zariadenia na životné protredie tzv. EIA.  Samotné miesto bolo teda odporučené ako vhodné od správcu skládky v Čukárskej Pake, ktorý hľadal riešenia pre nakladanie s odpadmi v rámci novej legislatívy. 
2. Dostupnosť lokality - miesto je ľahko dostupné – po dobudovaní D4R7 je zjazd neďaleko miesta umiestnenia  Zariadenia, čím sa významne zefektívni dovoz odpadu, určeného na zhodnotenie. Ide o bývalý Štátny majetok, ku ktorému bola vybudovaná dopravná infraštruktúra na prejazd ťažkých poľnohospodárskych mechanizmov a zásobovacích áut a tak plne nahradí skládkovanie odpadu na uvádzanej skládke nie nebezpečného odpadu Čukárska Paka.   Cestná infraštruktra zároveň rozloží počet prejazdov  do miesta spracovania, pretože sa celkové zaťaženie rozloží na všetky 4 prístupové komunikácie. Vzdialenosť od skládky je cca 1 000 m, čo umožní v prípade potreby aj postupnú likvidáciu nezrekultivovanej časti skládky. Navrhované zariadenie je riešením pre nakladanie s odpadom po úplnom ukončení skládkovania v danej lokalite od r. 2021 . Viď záložku Skládkovanie - legislatíva.
3. Blízkosť mestskej aglomerácie pre využitie možných výstupov zo Zariadenia.  S vývojom vedy a výskumu sa uvádza ochrana stavieb pred radónovým žiarením . Výstupom z plánovaného zariadenia má byť certifikovaná struska - Plazmarok, ktorá je jedinečnou ochranou proti radónu a aj vhodným tepelným izolantom.  Plazmarok ako penové sklo je aj vyhľadávaný prostriedok na elimináciu ekologických havárii.  Rovnako je vhodný ako pridaná zložka stavebného materiálu na cesty, keďže ide o materiál tepelne nevodivý a stály, ktorý nepodlieha poveternostným zmenám. Zabraňuje tak tepelnej deformácii povrchu ciest.
4. Dostupnosť inžinierskych sietí - na výstavbu a prevádzku zariadenia je potrebná dostupnosť všetkých inžinierskych sietí - elektrickej energie, kanalizácia, voda. 
5. Nakladanie s odpadom  -  je organizované obcami a triedenie, recyklácia, ukladanie na vopred určené miesta - zberné dvory sa stali bežnou súčasťou života obyvateľstva.  
6. Rozšírenie skládky Čukárska Paka -  mesto požiadalo príslušný úrad o rozšírenie už existujúcej skládky (cca 100 000 ton odpadu) o ďalších 290 000 ton, teda vybudovanie nových kaziet. Žiadosť podávajú v čase, keď sa všade znižujú množstvá odpadu ukladaných na skládku a skládky sa pomaly zatvárajú. Uprednostňujú sa iné, vhodnejšie  spôsoby nakladania s odpadom.  
 
Žitný ostrov  je  najmenej vhodná lokalita na skládkovanie. Aby sa do budúcna predišlo ekologickým záťažiam a znečisteniu spodných vôd predstavuje vybudovanie zariadenia na vysokoteplotné splyňovanie s asistenciou plazmy  optimálne riešenie.  
Zariadením sa stane Šamorín ukážkou pre celé Slovensko ako nakladať s odpadom a ako chrániť životné prostredie pre budúce generácie. Rovnako sa stane aj špičkovým vývojovým a výskumým pracoviskom fyziky plazmy v spolupráci s našimi akademickými inštitúciami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skládka v Čukárskej Pake - účelom vybudovanie Zariadenia je ukončenie skládkovania v Čukírskej Pake. Žitný strov ako Chránená vodohospodárska oblať je najmenej vhodné miesto na vytváranie skládok alebo rozširovanie existujúcich. Aj napriek tejto skutočnosti majiteľ skládky sa rozhodol pre jej rozšírenie o ďalších 850 000 m3. (cca 1 400 000 ton) !!!!!  Skládka zapácha, je zdrojom choroboplodných zárodkov, domovom pre hlodavce  a znepríjemňuje život občanov v jej okolí. Je to veľký krok späť, ktorý svojou podstatou ide proti záujmom európskeho spoločenstva, vlastným občanom a životnému prostrediu a ohrozuje aj toľko menovanú spodnú vodu ...

 

 

Iný pohľad na skládku v Čukárskej Pake - vietor na rovine rozfúkava skládku do svojho  širkého okolia.  Tvorí jediný pahorok, dobre viditeľný z každej strany.