Umiestnenie

Umiestnenie navrhovanej prevádzky Zariadenia na plazmové splyňovanie komunálneho odpadu vo zvolenej lokalite je situovaná na území chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitného ostrova, ktorý je najvýznamnejším rezervoárom pitnej vody nielen na území Slovenska, ale aj celej strednej Európy.

Zneškodňovanie odpadov skládkovaním je na takto významnom území nevhodné, nakoľko teleso skládky odpadov je v úzkom kontakte s horninovým prostredím a s podzemnými vodami, ktoré by v prípade zlyhania tesniaceho systému skládky odpadov mohli byť kontaminované škodlivými látkami. 

Navrhovaná činnosť ponúka efektívne riešenie ako znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov a súčasne využiť energetický potenciál tohto odpadu za účelom výroby elektrickej energie a tepla, ktoré možno distribuovať do verejnej siete. Zariadenia na zhodnotenie odpadu sa spravidla budujú tam, kde je miesto jeho zhromažďovania, t. j. v mieste obvyklom na nakladanie s odpadom. Aj pôvodný zámer investora bol vybudovať na mieste skládky odpadov Čukárska Paka zariadenie na spracovanie odpadu a či už triedením alebo iným vhodným spôsobom tak znížiť súčasný nepriaznivý vplyv skládky na okolité prostredie. Majiteľ skládky nie nebezpečných odpadov Čukárska Paka nedisponuje potrebnými veľkými parcelami na vybudovanie akéhokoľvek technologického komplexu a preto bol záujem investora rozšírený o okolité pozemky, ktoré by boli spôsobilé na zámer vybudovať Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, pretože ide o ornú pôdu vysokej bonity a ktorá je využívaná na poľnohospodárske účely. Najbližšie vhodné parcely boli okrajové parcely jestvujúcej priemyselnej zóny mesta Šamorín v časti Šámot, kde sa aj riešený zámer pripravuje. Vhodnosť lokality je aj v tom, že miesto je ľahko dostupné – ide o bývalý Štátny majetok, ku ktorému bola vybudovaná dopravná infraštruktúra na prejazd ťažkých poľnohospodárskych mechanizmov a zásobovacích áut a tak plne nahradí skládkovanie odpadu na uvádzanej skládke nie nebezpečného odpadu Čukárska Paka.  (Samotné miesto bolo odporučené ako vhodné od správcu skládky v Čukárskej Pake, ktorý hľadal riešenia pre nakladanie s odpadmi v rámci novej legislatívy) Cestná infraštruktra zároveň rozloží počet prejazdov  do miesta spracovania, pretože sa celkové zaťaženie rozloží na všetky 4 prístupové komuikácie. Vzdialenosť od skládky je cca 1 000 m, čo umožní v prípade potreby aj postupnú likvidáciu nezrekultivovanej časti skládky. Navrhované zariadenie je riešením pre nakladanie s odpadom po úplnom ukončení skládkovania v danej lokalite od r. 2018 .

Výber spôsobu sanácie odpadu bol ovplyvnený predovšetkým miestom – chránenou vodohospodárskou  oblasťou – teda investor zvolil pre túto činnosť také zariadenie, ktoré zhodnotí odpad pri čo najmenšom ovplyvňovaní životného prostredia. Z pohľadu investora nie je riešením vybudovať zariadenie, ktoré z množstva odpadu vytvorí ďalšie odpadové komodity, ktoré predstavujú  nespracovateľné druhy odpadov, čím súčasne vzrastú aj nároky na dopravnú záťaž. Vybrané zariadenie, je bezzbytkové z hľadiska spracovávaného prúdu odpadových materiálov (zhodnocovaných odpadov), teda v rámci materiálovej bilancie technologického procesu nezostane žiaden iný odpad a iné nepoužiteľné zvyšky, ktoré by bolo potrebné niekde zneškodňovať skládkovaním. V procese navrhovanej prevádzky budú vznikať odpady pochádzajúce z údržbárskych a servisných činností na technologických komponentoch zariadenia.

Lokalita, ktorá je pre navrhovanú činnosť uvažovaná je v súčasnosti nevyužívaná a v Územnom pláne mesta Šamorín je vyhradená ako priemyselná zóna s využitím na výrobné a technické účely. V bezprostrednom okolí je dostupné napojenie na inžinierske siete a dopravné napojenie (plánovaná je tiež výstavba rýchlostnej cesty R7, ktorej privádzač bude situovaný v tesnej blízkosti areálu budúcej prevádzky – viď mapovú prílohu).

V súlade s Programom odpadového hospodárstva Trnavského samosprávneho kraja je cieľom navrhovanej činnosti znížiť celkové množstvo komunálnych a biologicky rozložiteľných odpadov deponovaných na skládky odpadov, prípadne výstavba zariadení schopných spracovávať komunálne a biologicky rozložiteľné odpady, čím sa zníži nepriaznivý vplyv skládkovania odpadov na životné prostredie a šetria sa neobnoviteľné zdroje energie.

Zdroj: MŽP SR

Z obrázka vyplýva, že záujmové územie je najmenej vhodné na skládkovanie a ukladanie odpadov.  Súvisí s tým aj  výber lokality, kde umiestniť zariadenie na zhodnotenie odpadov a teda ukončiť skládkovanie.  

V záujme ochrany životného prostredia,  predovšetkým spodných vôd, nie je žiadúce rozširovať a vytvárať v predmetnej lokalite akékoľvek skládky, vzniká potreba ich likvidácie alebo odborného uzavretia a stáleho monitorovania.