PLAZMA  SLOVENSKO - 

WASTE TO HYDROGEN,

 
CIRKULÁRNA EKONOMIKA 
 

        spoločnosť SPV Dálovce, s.r.o. bola vytvorená ako spoločnosť na prípravu výstavby vopred určených projektov na báze využívania obnoviteľných zdrojov energie.  Zamerali sme sa na obehové (cirkulárne) hospodárstvo - pracujeme na tom, aby sme narušili lineárne hospodárstvo s odpadom, ktoré spočíva v opätovnom využití skládky a premenili tak odpad na cenný zdroj  energie a vložených materiálov. Naša patentovaná technológia podporí obehové (cirkulárne) hospodárstvo tým, že 

-   umožní odklonenie odpadu zo skládok (ukončenie skládkovania) 

-   zníži emisie recykláciou 100% suroviny vrátane ťažko recyklovateľných plastov

- zníži závislosťod pôvodných materiálov rozkladom odpadu na základné stavebné prvky, ktoré sa dajú transformovať na ekologicky prijateľné obnoviteľné palivá, plasty, stavebné komponenty alebo energiu.

Je veľa možností, ako získať energiu z obnoviteľných zdrojov tak, aby sme prispeli k zlepšovaniu životného prostredia a využívali obnoviteľné zdroje, ktoré budú aj ekonomicky prijateľné Prehodnotili sme dostupné technológie vo svete a rozhodli sme sa zamerať naše úsilie na vybudovanie zariadenia, ktoré svojimi procesmi získava späť energiu a matériu, vloženú do nespočetných materiálnych výtvorov, ktoré boli v čase potrebou a neskôr sa stali nepotrebné - teda odpadom. Zamerali sme sa teda na zhodnocovanie a sofistikovanú recykláciu odpadov a využitie odpadu NIELEN ako alternatívny zdroj energie - WASTE TO ENERGY, ale ako aj WASTE TO HYDROGEN,  teda získavanie "zeleného vodíka"  v zmysle novej vodíkovej stratégie  EU.

        Odpad ako zdroj energie prešiel prudkým vývojom najmä v posledných 20 rokoch, keď sa podarilo spojiť úžitkovú hodnotu s komerčnou dostupnosťou inovatívných riešení.  

Pre nakladanie s odpadom ako so zdrojom energie a prípadných druhotných surovín býva niekde aj označenie "CIRKULÁRNA EKONMIKA"  čo označuje práve znovu využitie a vytriedenie použiteľných zdrojov surovín namiesto na Slovensku obvyklého skládkovania

Odpad je komodita staré ako ľudstvo samo.  Na začiatku to bolo vymedzenie  obytného priestoru bez odpadu, neskôr odhazovanie odpadu na vymedzené miesto, vytváranie jám a zahrabávanie odpadu, odhadzovanie odpadu do riek a morí, prišlo jednoduché spaľovanie odpadu až po spaľovne odpadu ako ich poznáme dnes. So stále vyspelejšou technikou, meracími a monitorovacími možnosťami sa spaľovne javia v istom zmysle ako záťaž pre životné prostredie, aj keď riadené a s menším dopadom ako nekontrolované ukladanie na skládky a iné spôsoby nakladania s odpadom.  Spaľovne sú zároveň aj zdroj tepelnej a elektrickej energie. Ich ďalším výstupom je nežiadúca škvára a popolček (v priemere 40% pôvodnej hmoty), ktorý sa obvykle ukladá na skládky a  a emisie, ktoré rôznou mierou znečisťujú ovzdušie V konečnom dôsledku máme z jednej kopy odpadu menšiu kopu, o ktorú sa treba i naďalej náležite postarať. 

Triedenie odpadu má tiež svoje limity - nie je možné vytriediť všetko a aj to vytriedené nie vždy je aj  znovu upotrebiteľné. V podstate vytvoríme z jednej zmiešanej "kopy" dve a viac spravidla menších a homogénnejších.  Odpad ostáva, inak uložený, prípadne ďalej spracovaný. Spracovateľný odpad - najmä plasty, sú recyklovateľné, no nie nekonečne veľa krát. Recykláciou sa odpadu nezbavíme, len likvidáciu posunieme na neskoršiu dobu. 

Pri získavaní informácií, štúdiom a porovnávaním rôznych dostupných technológií sme dospeli k názoru, že ako perspektívny a trvalý zdroj energie je vhodné využívať odpad.  Odpad je presne definovaný v zákone o odpadoch a je súčasťou nášho života. Rovnako je presne určené, ako s odpadom nakladať.  Nakladanie s odpadom je priamo úmerné vyspelosti spoločnosti, ktorá je obrazom jej vzťahu k životnému prostrediu, ekonomického potenciálu, osvety jej členov a ochoty  primerane s odpadom nakladať. Na Slovensku nakladanie s odpadom rieši zákon č. 223/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhláška MŽP SR č. 310/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení.    

       Problém nakladania s odpadom a s jeho zneškodnením  je problém celospoločenský. V súčasnosti sa skládkuje na Slovensku  až 85% odpadu V súlade s týmto celoeurópskym trendom prichádzame na Slovensko s progresívnou technológiou na materiálové a energetické zhodnotenie odpadu. Technológia predstavuje novú generáciu po technickej stránke a aj revolúciu v nakladaní s odpadom. Technológia je tzv. bezzbytková, znamená to koniec skládkovania.  Z jednej kopy odpadu je len energia (tepelná a elektrická) a vitrifikovaná struska ako certifikovaný stavebný materiál, technické plyny iné neorganické látky, ktoré sú obsiahnuté v odpade.  

        Ako vyplýva z uvedeného,   rozhodli sme sa pre vybudovanie Vysokoteplotného zariadenia na zhodnotenie komunálneho odpadu s asistenciou plazmy.  Vysokosofistikovaným spôsobom spracuje - rozloží odpad - vstupnú surovinu - na pôvodné prvky, z ktorých bol niekedy vytvorený. Nastáva úplná recyklácia - z pôvodných prvkov vytvárame iné materiálne hodnoty a energiu. Zámer je aj plne v súlade s cieľom EU zvyšovať produkciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a pretože Zariadenie na získavanie  energie resp. vodíka využíva zmiešaný komunálny a priemyselný odpad, ktorého množstvo z roka na rok rastie, napĺňa tým smernicu EU o  skládkovaní.  Smernice EU sú pre členské štáty záväzné. Je dôležité vnímať obmedzenie skládkovania nie ako administratívne nariadenie ale ako  potrebu a bežnú súčasť ochrany životného prostredia v ktorom sami žijeme.  

Pre Zámer, ako využiť vysokoteplotnú technológiu splyňovania s asistenciou plazmy na Slovensku na spracovanie odpadu je vydané aj kladné stanovisko o vplyve na životné prostredie - EIA.

Dňa 04.10. 2016 sa nám podarilo obstarať posledné známe potrebné povolenie k rozhodnutiu k umiestneniu stavby v nami pripravovanej lokalite.  Očakávame - ešte stále - vydanie Územného rozhodnutia v  zmysle zákona a tým sme sa priblížili do ďalšej etapy prípravy realizácie projektu. Potreba realizovať zámer je o to naliehavejšia, že sa blíži termín ukončenia skládkovania v zmysle smernice EU.  

 

SPV Dálovce Team

Blesk - ako jedna z foriem výskytu plazmy na zemi

 

 

Triedenie plastov je dnes už činnosť obvyklá. Ale to je asi všetko, čo vieme s nimi dnes urobiť. 

Niektoré síce recyklujeme - teda využijeme ešte raz, prípadne dva razy a potom skončia na kope, 

zlisované, v dohľadnej dobe nezničiteľné. 

Ich umelovytvorenú hmotu je možné rozložiť len vysokými teplotami, 

ktoré spaľovne odpadov nedosahujú. 

...Make Your Land better, Transform Waste To Energy...

Teleso upravenej skládky - aj skládkovanie stojí peniaze a predstavuje do budúcna environmentálnu záťaž pre životné prostredie - doba rozkladu jednotlivých druhov materiálov - odpadov je rôzna a aj vplyv na životné prostredie má nerovnaký dopad na svoje okolie.  Popri materiálnej zíťaži skládky prispievajú k tvorbe skleníkových plynov, ktoré nevidíme, ale vnímame ich nežiadúci zápach.